Algemene voorwaarden

Op al onze offertes, door ons aanvaarde opdrachten en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene Levering- en Betalingsvoorwaarden,

zoals afgedrukt op de achterzijde.Wij wijzen uitdrukkelijk andere algemene voorwaarden af.

garagebedrijf

ENGELBARTS B.V.

Artikel 1 Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

a. Engelbarts: de besloten vennootschap Garagebedrijf Engelbarts B.V. te Lichtenvoorde;

b. wederpartij: opdrachtgever, afnemer of aanbieder en elke andere contractuele wederpartij van Engelbarts

c. kostprijsbepalende factoren: inkoopprijzen, lonen, sociale lasten, vervoerskosten, verzekeringspremies, valutaverhoudingen,

invoerrechten, belastingen, heffingen en rechten, alsmede alle andere kosten die de prijs van de

door Engelbarts geleverde zaken en diensten mede bepalen.

Artikel 2 Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die door Engelbarts worden gesloten.

Engelbarts wijst nadrukkelijk andere algemene voorwaarden af.

Artikel 3. Aanbiedingen

Alle offertes of aanbiedingen zijdens Engelbarts zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld of overeengekomen.

Tenzij anders is aangegeven, zijn offertes 30 dagen geldig.

Artikel 4. Overeenkomsten

Ingeval een overeenkomst door Engelbarts schriftelijk wordt bevestigd, wordt deze geacht tot stand te zijn gekomen

overeenkomstig die bevestiging, tenzij binnen drie dagen na verzending van zodanige bevestiging daartegen door de

wederpartij wordt geprotesteerd.

Artikel 5. Prijzen en tarieven

5.1 Tenzij anders is vermeld, zijn alle door Engelbarts in aanbiedingen, opdrachtbevestigingen of anderszins genoemde

prijzen c.q. tarieven exclusief verzendkosten, emballagekosten, belastingen, accijnzen en andere heffingen van

overheidswege en zijn deze prijzen gebaseerd op de op het moment van aanbieding geldende kostprijsbepalende

factoren.

5.2 Indien de kostprijsbepalende factoren ten tijde van de levering gewijzigd zijn, is Engelbarts gerechtigd de aan

wederpartij te berekenen prijzen dienovereenkomstig aan te passen.

5.3 Indien Engelbarts van de in lid 2 bedoelde bevoegdheid gebruik maakt binnen drie maanden na het aangaan van

de overeenkomst, heeft wederpartij de mogelijkheid om de overeenkomst te ontbinden, tenzij Engelbarts binnen

drie dagen na ontvangst van de mededeling van ontbinding aan wederpartij te kennen geeft alsnog te zullen leveren

tegen de oorspronkelijk overeengekomen prijs. Ingeval van ontbinding door de wederpartij heeft deze geen

aanspraak op enige vergoeding.

5.4 De bevoegdheid tot ontbinding ingevolge het in lid 3 bepaalde vervalt na zeven dagen nadat Engelbarts schriftelijk

mededeling aan wederpartij heeft gedaan van de aanpassing van de prijs.

5.5 Als de levering op verzoek of door toedoen van wederpartij wordt uitgesteld of vertraagd, is Engelbarts gerechtigd

om voor iedere maand of gedeelte daarvan een rentevergoeding in rekening te brengen, overeenkomstig met

de op dat moment geldende wettelijke rente en te rekenen over het door wederpartij verschuldigde factuurbedrag.

5.6 Zo de levering niet wordt aanvaard, is Engelbarts gerechtigd nakoming van de overeenkomst te vorderen, dan

wel te harer keuze ontbinding van de overeenkomst te vorderen. Ingeval zij nakoming van de overeenkomst vordert

heeft Engelbarts bovendien recht op vergoeding van haar schade, waaronder zijn te rekenen opslagkosten

c.q. bewaarloon, welke opslagkosten c.q. bewaarloon in ieder geval per maand bedragen 1% van de verkoopwaarde

van de opgeslagen of bewaarde zaken. Voor de toepassing van deze bepaling geldt een gedeelte van een

maand als een gehele maand.

5.7 Engelbarts is gerechtigd om aan wederpartij stallingskosten in rekening te brengen in het in lid 6 bedoelde geval

en indien na uitvoering van de aan Engelbarts opgedragen werkzaamheden en kennisgeving daarvan aan wederpartij

het betreffende motorvoertuig niet binnen twee weken na laatstbedoeld tijdstip is afgehaald.

5.8 Bij verhuur van voertuigen door Engelbarts brengt zij aan wederpartij per schadegeval een eigen risico in rekening

van e 750,= exclusief BTW ter zake van schades die door toedoen van wederpartij zijn ontstaan of anderszins aan hem

zijn toe te rekenen. Wederpartij is evenwel volledig aansprakelijk voor alle schade aan het gehuurde die hij met

opzet of door roekeloosheid heeft veroorzaakt.

Artikel 6. Lever- en reparatietijden

6.1 Opgave van leverings- en/of reparatietermijnen is indicatief. Engelbarts verplicht zich om zoveel mogelijk de

opgegeven termijn te benaderen.

6.2 Indien Engelbarts na schriftelijke ingebrekestelling niet binnen de daarbij gestelde termijn alsnog de overeengekomen

prestatie levert, heeft de wederpartij behoudens overmacht zijdens Engelbarts het recht de overeenkomst

te ontbinden en/of schadevergoeding te vorderen, welke schadevergoeding bij voorbaat wordt beperkt tot ten

hoogste 10% van hetgeen de wederpartij bij uitvoering van de overeenkomst had moeten betalen.

6.3 Engelbarts heeft het recht om naar hoeveelheid en hoedanigheid in redelijke mate af te wijken van hetgeen overeengekomen

is. Het gaat hierbij in het bijzonder om afwijkingen op kleur, breedte, glans en lengte van de te leveren

zaak. Terzake van deze afwijkingen heeft de wederpartij geen recht op vermindering van de koopprijs of enige

andere vorm van vergoeding.

Artikel 7. Ruilmotoren en onderdelen

7.1 Ruilmotoren worden slechts verkocht tegen inlevering van een oude motor van hetzelfde merk, type en model,

welke motor niet is gebroken, gescheurd, gelast of op andere wijze beschadigd dan wel incompleet mag zijn en

waarvan de vitale onderdelen, zoals blok, kop, krukas en nokkenas op normale wijze te reviseren zijn. Voldoet de

ingeleverde motor niet aan deze eisen, dan komen de hogere kosten voor revisie voor rekening van de wederpartij.

7.2 Bij reparaties worden de vervangen materialen, goederen of onderdelen alleen dan aan wederpartij ter beschikking

gesteld, indien zulks bij de reparatieopdracht nadrukkelijk is overeengekomen. In ieder ander geval worden

deze eigendom van Engelbarts, zonder dat de afnemer recht op enigerlei vergoeding terzake heeft.

Artikel 8. Aflevering, risico- en eigendomsovergang

8.1 Levering van door Engelbarts verkochte zaken vindt plaats op het adres waar zij gevestigd is.

8.2 De eigendom en het risico ten aanzien van het verkochte gaat over op het moment dat feitelijke levering plaatsvindt

aan wederpartij, tenzij anders is overeengekomen.

8.3 Ingeval van koop door Engelbarts wordt levering geacht te zijn geschied op het moment van afgifte van de zaken

bij de werkplaats van Engelbarts, dan wel op het moment dat de zaken in de macht van Engelbarts, of haar

medewerkers wordt gebracht, zo dat moment eerder ligt.

8.4 Indien de koopsom ten tijde van de feitelijke levering niet volledig aan Engelbarts is voldaan, gaat de eigendom

in afwijking van het in lid 2 bepaalde niet over op de wederpartij dan nadat deze heeft voldaan al hetgeen hij verschuldigd

is uit hoofde van deze levering, zowel als uit hoofde van eerdere en latere leveringen, met inbegrip van

eventuele renten en kosten. Zolang deze eigendomsovergang niet heeft plaatsgevonden, is Engelbarts gerechtigd

het geleverde terug te vorderen, ongeacht in wiens handen het zich alsdan bevindt. De wederpartij is niettemin

gehouden om het geleverde afdoende te verzekeren en verzekerd te houden en aan alle andere verplichtingen

ter zake van gebruik of houderschap te voldoen.

8.5 De wederpartij is gedurende de tijd dat de eigendom ingevolge het in het vorige lid bepaalde nog niet is overgegaan

verplicht voor zorgvuldige behandeling zorg te dragen. Gedurende deze tijd is de wederpartij niet gerechtigd

het geleverde te verkopen, aan derden af te staan, in onderpand te geven of te belenen. De wederpartij zal

deze zaken voldoende afgescheiden van andere zaken ten behoeve van Engelbarts bewaren. Alle kosten, geen

enkele uitgezonderd en met name die van onderhoud en van eventuele schade, door welke oorzaak dan ook ontstaan,

zijn voor rekening en risico van wederpartij gedurende de periode dat de eigendom nog niet op de wederpartij

is overgegaan.

Artikel 9. Betaling

9.1 Tenzij anders is overeengekomen, dient betaling te geschieden netto contant bij levering of - ingeval een factuur

wordt verstrekt - door middel van storting of overmaking op een door Engelbarts aangegeven bankrekening, binnen

veertien dagen na factuurdatum. De valutadatum als aangegeven op de bankrekening van Engelbarts is

bepalend en wordt als betalingsdag aangemerkt.

9.2 De wederpartij is niet bevoegd tot verrekening van factuurbedragen met enige vordering die hij op Engelbarts

mocht hebben.

9.3 Engelbarts is te allen tijde gerechtigd voor het nakomen van opeisbare en niet opeisbare betalingsverplichtingen

zekerheidsstelling, gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te verlangen, dan wel voor het nakomen van opeisbare

betalingsverplichtingen contante betaling te verlangen.

9.4 Iedere betaling door de wederpartij strekt primair ter voldoening van de door hem verschuldigde interest, alsmede

van de door Engelbarts gemaakte administratiekosten en/ of invorderingskosten en wordt daarna in mindering

gebracht op de oudste openstaande vordering.

9.5 Indien betaling niet binnen de in lid 1 van dit artikel vermelde termijn heeft plaatsgevonden, is de wederpartij van

rechtswege in verzuim en is vanaf dat moment over het openstaande bedrag een rente verschuldigd ter hoogte

van de wettelijke rente.

9.6 De  te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, op basis van de staffel in de wet Normering Buiten-gerechtelijke kosten,

 komen voor rekening van de wederpartij wanneer deze consument is. Wanneer de wederpartij handelt in de uitoefening van

een beroep of bedrijf komen de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten integraal te zijnen laste. In dat laatste

geval bedragen de buitengerechtelijke incassokosten ten minste 15 % van het, met inbegrip van voornoemde rente, door

de wederpartij verschuldigde bedrag, zulks met een minimum van 100,=.

9.7 Engelbarts is gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten totdat de wederpartij aan al zijn

opeisbare verplichtingen heeft voldaan.

9.8 Indien op rekening wordt geleverd, dan is de wederpartij gebonden aan de boekingen van Engelbarts, en wel in

die zin dat de boekingen tussen hen als juist hebben te gelden, behoudens tegenbewijs.

Artikel 10. Reclames

Indien wederpartij meent dat het door Engelbarts geleverde niet beantwoordt aan de overeenkomst, dient daaromtrent

op straffe van verval van rechten schriftelijk binnen acht dagen na levering melding aan Engelbarts te worden gedaan.

Bij verborgen gebreken geldt een termijn van acht dagen nadat het gebrek geconstateerd kon zijn.

Artikel 11. Aansprakelijkheid en garanties

11.1 Ten aanzien van contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid van Engelbarts geldt, met terzijdestelling

van alle wettelijke bepalen, uitsluitend hetgeen hierna in dit artikel is bepaald.

11.2 Engelbarts garandeert de door haar verrichte montage-, herstel- en/of onderhoudswerkzaamheden gedurende

een periode van drie maanden, te rekenen vanaf het tijdstip waarop de werkzaamheden voltooid zijn, mits de

wederpartij onmiddellijk na het constateren van een gebrek reclameert overeenkomstig de voorwaarden als in

het voorgaande artikel bepaald en mits Engelbarts in de gelegenheid wordt gesteld dit gebrek te verhelpen. Elke

aanspraak op garantie vervalt indien derden zonder toestemming van Engelbarts werkzaamheden hebben verricht

die in verband kunnen worden gebracht met de door Engelbarts verrichte montage-, herstel- en/of onderhoudswerkzaamheden

ten aanzien waarvan het beroep op garantie wordt gedaan.

11.3 Met betrekking tot door Engelbarts verkochte zaken, andere dan de hierna genoemde nieuwe motorrijtuigen, zal

Engelbarts uitsluitend die gebreken die het gevolg zijn van het gebruik van ondeugdelijk materiaal of het gevolg

zijn van fabricagefouten en zich voordoen binnen drie maanden na aflevering kosteloos herstellen, mits wordt

gereclameerd als in het voorgaand artikel aangegeven.

11.4 Op leverantie van nieuwe motorrijtuigen en andere zaken zijn garanties van toepassing indien en voor zover die

door de fabriek of importeur op deze zaken worden verstrekt en overeenkomstig die garantie.

11.5 Engelbarts aanvaardt geen verdere aansprakelijkheid dan die in dit artikel is geregeld. De wederpartij heeft hoe

dan ook geen aanspraak op vergoeding van schade of herstel van gebreken met betrekking tot natuurlijke slijtage,

onoordeelkundige of foutieve behandeling c.q. overbelasting of onjuist gebruik.

11.6 Aansprakelijkheid voor herstel of vervanging van zaken die zich bevinden buiten het grondgebied van de

Nederlandse Staat blijft beperkt tot het bedrag dat Engelbarts voor herstel of vervanging in Nederland zou hebben

moeten betalen.

Artikel 12. Annulering

12.1 Onder annulering dient in het verband van deze voorwaarden te worden verstaan een aanbod van de wederpartij

om een overeenkomst die met Engelbarts is gesloten te ontbinden dan wel aan te passen.

12.2 Annulering door de wederpartij van een door Engelbarts geaccepteerde order of aanbieding leidt slechts tot het

door de wederpartij verzochte rechtsgevolg als de annulering door de wederpartij kenbaar is gemaakt bij aangetekende

brief en zodanig aanbod vervolgens door Engelbarts wordt geaccepteerd.

12.3 Als voorwaarde voor annulering stelt Engelbarts in ieder geval dat de wederpartij aan haar zal vergoeden alle ter

uitvoering van de overeenkomst gemaakte kosten en/of door de annulering geleden en nog te lijden schade, alsmede

de hierdoor veroorzaakte winstderving, ongeacht de overige rechten van Engelbarts.

Artikel 13. Ontbinding

13.1 Engelbarts heeft het recht de overeenkomst geheel dan wel gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd haar recht

op vergoeding van kosten, schade en renten, indien de wederpartij enige verplichting uit deze overeenkomst niet,

niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, de wederpartij surséance van betaling aanvraagt, conservatoir of executoriaal

beslag wordt gelegd ten laste van de wederpartij, de wederpartij een rechtspersoon is en de rechtspersoon

wordt ontbonden, de wederpartij overlijdt of niet meer bij machte is zijn bedrijf uit te oefenen, een aanvraag tot

faillietverklaring tegen of door de wederpartij wordt ingediend dan wel zich overigens omstandigheden voordoen

die de verhaalsmogelijkheden van Engelbarts in ernstige mate verminderen of in gevaar brengen.

13.2 Onder de in het eerste lid bedoelde omstandigheden zal Engelbarts steeds gerechtigd zijn om haar eigendommen

die zich onder de wederpartij mochten bevinden, weer onder zich te nemen.

13.3 De wederpartij is verplicht Engelbarts in dat verband alle medewerking te verlenen, met name door Engelbarts

c.q. door haar aangewezen personen toegang tot het (bedrijfs)terrein en alle andere door wederpartij gebruikte

ruimten te (doen) verlenen. De wederpartij geeft hiervoor reeds nu voor alsdan toestemming.

13.4 In geval van ontbinding kan de wederpartij geen aanspraak maken op ongedaanmaking van reeds door

Engelbarts verrichte prestaties en heeft Engelbarts onverkort recht op betaling van de door haar reeds verrichte

prestaties, voor zover aan de orde.

Artikel 14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

14.1 Op alle tussen partijen gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

14.2 In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter, zal elk geschil tussen partijen,

worden beslecht door de bevoegde rechter in het rechtbank Gelderland. Engelbarts blijft echter

bevoegd naar haar vrije keuze de wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale

recht bevoegde rechter.