Privacy Verklaring
!

Datum laatste wijziging:  12-03-2019

Versie: 1.05                                                                

 

1.    Garagebedrijf Engelbarts

Gevestigd aan Dieselstraat 4, 7131 PC  Lichtenvoorde, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.  

                     

2.    Contactgegevens                  

  • Adres: Dieselstraat 4           
  • Postcode: 7131 PC
  • Plaats: Lichtenvoorde
  • Telefoon: +31 544 375755              
  • KVK: 63728729                    

Mevr. K. Kolkman is de Functionaris Gegevensbescherming van Garagebedrijf Engelbarts zij is te bereiken via info@engelbarts.nl                

                       

3.    Persoonsgegevens die wij verwerken                

Garagebedrijf Engelbarts verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.             

                       

4.    Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken            

·         Voornaam en of voorletters              

·         Achternaam              

·         Adres             

·         Telefoonnummer                  

·         Geboortedatum                     

·         Rijbewijsnummer                  

·         Kopie rijbewijs                       

·         e-mailadres               

·         Kentekennummer                 

                       

5.    Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken           

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@engelbarts.nl , dan verwijderen wij deze informatie.           

                                   

6.    Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken   

Garagebedrijf Engelbarts verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:      

·         Factureren                

·         Afhandeling betalingen                     

·         Om u te kunnen bellen                     

·         Boekhouding             

·         Doorberekenen bekeuringen            

Garagebedrijf Engelbarts verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.                    

                       

7.    Geautomatiseerde besluitvorming                       

Garagebedrijf Engelbarts neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Garagebedrijf Engelbarts) tussen zit. Garagebedrijf Engelbarts gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

·         Snelstart boekhoudprogramma                   

·         MS Office Software              

                       

8.    Hoe lang we persoonsgegevens bewaren                    

Garagebedrijf Engelbarts bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:         

·         Naam: Wettelijke bewaartermijn 8 jaar

·         Adres: Wettelijke bewaartermijn 8 jaar:

·         Telefoonnummer: Wettelijke bewaartermijn 8 jaar

·         Geboortedatum: Wettelijke bewaartermijn 8 jaar

·         Rijbewijsnummer: Wettelijke bewaartermijn 8 jaar

·         Kopie rijbewijs: Wettelijke bewaartermijn 8 jaar

·         E-mailadres: Wettelijke bewaartermijn 8 jaar

·         Kentekennummer: Wettelijke bewaartermijn 8 jaar

                       

9.    Delen van persoonsgegevens met derden                   

Garagebedrijf Engelbarts verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.   

                          

10.  Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken                   

Garagebedrijf Engelbarts gebruikt geen Cookies of vergelijkbare technieken.                  

                                   

11.  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen                

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Garagebedrijf Engelbarts en heeft u het recht op gegevens overdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@engelbarts.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Garagebedrijf Engelbarts wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons               

                       

12.  Hoe wij persoonsgegevens beveiligen              

Garagebedrijf Engelbarts neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@engelbarts.nl            

                       

13.  Wijzigingen in dit privacybeleid                

Garagebedrijf Engelbarts kan dit Privacybeleid periodiek bijwerken of anderszins aanpassen. We raden u derhalve aan om regelmatig te controleren of dit Privacybeleid is gewijzigd. In voorkomende gevallen kunnen we u via andere wegen op toepasselijke wijze in kennis stellen van aanpassingen of updates. Als u na een aanpassing van dit Privacybeleid de Service blijft gebruiken, verklaart u zich impliciet akkoord met de betreffende aanpassingen.                         

 

14.  Overige             

De auteur van deze website en http://www.engelbarts.nl zijn onderhevig aan het Nederlands recht. Elke gebruiker van http://www.engelbarts.nl die deze site of de auteur gerechtelijk wil vervolgen, zal dit in Nederland moeten doen.